Tổng quan chương trình đào tạo tại Đại học ngành Procurement & Logistics Engineering tại nước ngoài (Phần 2)

Ngày tạo 01/06/2022

 -  440 Lượt xem

Bài viết này sẽ tiếp tục giúp các bạn hiểu được tổng quan về chương trình đào tạo Procurement & Logistics tại một trường đại học nước ngoài (Finland), để từ đó cùng thảo luận tìm ra điểm mới có thể áp dụng thực tiễn trong quá trình theo đuổi ngành mua hàng tại Việt Nam.

13.  Quản lý intralogistics   

a.   Mục tiêu đầu ra của khoá học

* Năng lực có được:

-  Intralogistics, thực hành kỹ thuật, giao tiếp và làm việc nhóm.

* Mục đích khoá học:

Trong khóa học này, bạn sẽ học

- Những điều cơ bản về kỹ năng quản lý con người

- Các cách để cải thiện các quy trình và ngôn ngữ nội bộ

- Đo lường hiệu suất và sử dụng các chỉ số hiệu suất chính như một công cụ quản lý

- Tính toán chi phí intralogistics,

- Quản lý an toàn lao động và gia công phần mềm intralogistics

* Các mục tiêu học tập cần đạt: 

Học viên thể hiện kiến thức chuyên sâu về các chủ đề khóa học và khả năng cấu trúc, phân tích tác động của các giải pháp trong bối cảnh rộng hơn. Nó cũng thể hiện sự đổi mới trong việc áp dụng những gì họ đã học được vào các tình huống khác nhau.

b.   Nội dung khoá học

Khóa học bao gồm các chủ đề chính sau đây từ quan điểm của quản lý nội khoa học:

o  Lãnh đạo đội ngũ

o  Phát triển các hoạt động vận hành và quy trình

o  Quản lý an toàn lao động

o  Chi phí, đầu tư và thuê ngoài

o  Đo lường và sử dụng các chỉ số hoạt động chính.

14.  Vận chuyển thông minh 

a.   Mục tiêu đầu ra của khoá học

* Năng lực có được:

-  Khóa học này phát triển và đánh giá các bí quyết sau: Năng lực vận tải, Thực hành kỹ thuật, giao tiếp và làm việc theo nhóm.

* Mục đích khoá học:

Các công ty vận tải đòi hỏi quản lý tốt để có thể giảm chi phí, giao sản phẩm đúng thời hạn và đáp ứng với những thay đổi nhanh chóng. Sau khóa học này, bạn sẽ biết làm thế nào các công ty vận tải tối ưu hóa việc sử dụng tàu và làm thế nào để cải thiện phân phối sản phẩm trong khi thừa nhận các vấn đề môi trường của Logistics.

* Các mục tiêu học tập cần đạt: 

Học viên có thể tối ưu hóa các tuyến đường và việc sử dụng các phương tiện giao thông, có thể sử dụng kết quả tối ưu hóa trong việc thiết kế một hệ thống giao thông. Học viên biết các phương pháp giải quyết vấn đề cuối cùng và hiểu tầm quan trọng của chúng đối với hoạt động của một công ty vận tải. Học viên có thể làm việc trong một nhóm và tạo ra một báo cáo hợp lý.

b.   Nội dung khoá học

Trong khóa học này, bạn sẽ nghiên cứu các chủ đề sau:

o  Hệ thống phân phối thương mại điện tử

o  Quy hoạch tuyến của hệ thống giao thông

o  Sử dụng phần mềm tối ưu hóa trong quy hoạch giao thông

15.  Hệ thống quản lý vận tải

a.   Mục tiêu đầu ra của khoá học

* Năng lực có được:

Khóa học này phát triển và đánh giá các bí quyết sau: Kỹ năng kinh doanh, thực hành kỹ thuật, giao tiếp và làm việc nhóm.

* Mục đích khoá học:

Trong khóa học, bạn sẽ tìm hiểu những điều cơ bản về Quản lý vận tải và ý nghĩa của các khái niệm cơ bản về Hệ thống quản lý vận tải. Khóa học cũng sẽ giúp hiểu những điều cơ bản về mạng lưới hậu cần và giám sát kết quả. Sau khóa học, bạn sẽ hình thành quan điểm cho các nhiệm vụ quản lý vận tải.

* Các mục tiêu học tập cần đạt: 

Sau khi hoàn thành khóa học này, bạn sẽ biết các nguyên tắc của Hệ thống quản lý vận tải. Bạn sẽ có thể áp dụng cách lập kế hoạch và thực hiện vận chuyển trong mạng lưới Logistics toàn cầu. Bạn sẽ hiểu làm thế nào để kiểm soát vận tải trong hệ thống quản lý giao thông vận tải. Bạn cũng sẽ hiểu hệ thống quản lý vận tải được kết nối với các hệ thống khác của các công ty như thế nào.

b.   Nội dung khoá học

Khóa học bao gồm các chủ đề chính sau:

o  Nguyên tắc của hệ thống quản lý giao thông vận tải

o  Mạng lưới hậu cần

o  Quản lý Giao thông vận tải

o  Hệ thống quản lý vận tải và hậu cần

16.  Quản lý sản xuất

a.   Mục tiêu đầu ra của khoá học

* Năng lực có được:

-  Intralogistics, thực hành kỹ thuật, giao tiếp và làm việc nhóm.

* Mục đích khoá học:

Bạn sẽ có sự hiểu biết rộng về thuật ngữ của các chủ đề được đề cập bởi khóa học và các liên kết giữa chúng. Bạn sẽ có được một cái nhìn rộng về các yêu cầu thiết kế và thực hiện sản xuất, và tác động của các chiến lược sản xuất khác nhau đối với quản lý quan hệ khách hàng. Bạn sẽ có được sự hiểu biết về quản lý tài chính và học cách quản lý sản xuất từ quan điểm đó.

* Các mục tiêu học tập cần đạt: 

Bạn hiểu thuật ngữ của kinh tế sản xuất và sản xuất kỹ thuật và khả năng của các hệ thống sản xuất khác nhau. Đồng thời, bạn sẽ biết các khái niệm và lý thuyết chính liên quan đến quản lý sản xuất.

b.   Nội dung khoá học

Khóa học bao gồm các chủ đề chính sau:

o  Kiểm soát sản xuất và thời gian

o  Kiểm soát mặt hàng và áp dụng

o  Quản lý vật tư trong mạng lưới sản xuất

o  Tư duy năng suất và phương pháp quản lý hiện đại

Tính toán chi phí sản xuất và quản lý tài chính của công ty sản xuất

17. Tính bền vững và trách nhiệm

a.   Mục tiêu đầu ra của khoá học

* Năng lực có được:

Các năng lực được thúc đẩy và đánh giá trong khóa học này bao gồm: phân tích kỹ năng, khả năng tư vấn và áp dụng các chuẩn mực và quy tắc liên quan đến tính bền vững, nhận thức về xã hội, sức khỏe và an toàn, ý nghĩa môi trường, kinh tế và công nghiệp,  trách nhiệm trong việc ra quyết định.

* Mục đích khoá học:

Trong khóa học này, bạn sẽ tìm hiểu những sáng kiến được công nhận rộng rãi trên toàn cầu, ví dụ như Hiệp ước toàn cầu của Liên Hợp Quốc ảnh hưởng đến quản trị doanh nghiệp.

* Các mục tiêu học tập cần đạt: 

Bạn sẽ học được tầm quan trọng của các khía cạnh trách nhiệm trong kinh doanh. Bạn biết cách đánh giá báo cáo bền vững và các trách nhiệm với môi trường, tài chính và xã hội được liên kết với các quy trình kinh doanh. Bạn có được sự hiểu biết cơ bản về các tiêu chuẩn và luật pháp liên quan đến tính bền vững và trách nhiệm.

b.   Nội dung khoá học

o  Các giai đoạn phát triển của tư duy bền vững trong bối cảnh kinh doanh.

o  Mức độ bền vững cơ bản được nhận thức hiện nay trong các tập đoàn hiện tại và trong tương lai.

o  Trách nhiệm xã hội, tài chính và môi trường của doanh nghiệp.

o  UN Global Compact, tiêu chuẩn ISO 14001, 26000 và 45001, luật pháp.

o  Nghiên cứu về các xu hướng, giá trị và đạo đức siêu bền vững.

18.  Dòng chảy nguyên vật liệu trong nền kinh tế tuần hoàn

a.   Mục tiêu đầu ra của khoá học

* Năng lực có được:

Khóa học này thúc đẩy và đánh giá: nền kinh tế tuần hoàn, giao thông vận tải, kiến thức và hiểu biết (vật liệu, thiết bị, công cụ, công nghệ và quy trình áp dụng, và những hạn chế trong lĩnh vực chuyên môn)

* Mục đích khoá học:

Trong khóa học này, bạn sẽ học cách hiểu các điều kiện ranh giới chi phối nền kinh tế tuần hoàn và nền kinh tế kinh doanh. Bạn sẽ tìm hiểu những yêu cầu của ngành công nghiệp thực phẩm và các phương thức vận chuyển chính. Bạn xác định quy trình trong nền kinh tế tuần hoàn và sẵn sàng phát triển các lựa chọn thay thế cho chúng theo các nguyên tắc kinh tế tuần hoàn.

* Các mục tiêu học tập cần đạt: 

Sau khi hoàn thành khóa học này, bạn sẽ hiểu được lợi ích của tính tuần hoàn về biến đổi khí hậu, cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên và quản lý dòng chảy vật liệu.

b.   Nội dung khoá học

o  Luật và  các quy định

o  Vận chuyển động vật

o  Vận chuyển hàng tạp hóa

o  Các dòng chảy bên trong nền kinh tế

o  Các giải pháp thay thế của nền kinh tế tuần hoàn

 

19.  Sales và Marketing

a.   Mục tiêu đầu ra của khoá học

* Năng lực có được:

-  Nhận thức về các vấn đề kinh tế, tổ chức và quản lý (chẳng hạn như quản lý dự án, quản lý rủi ro và thay đổi) trong bối cảnh công nghiệp và kinh doanh - khả năng thu thập và giải thích dữ liệu liên quan và xử lý độ phức tạp để đưa ra các phán đoán bao gồm phản ánh về các vấn đề xã hội và đạo đức có liên quan - khả năng quản lý các hoạt động hoặc dự án kỹ thuật hoặc chuyên môn phức tạp, chịu trách nhiệm ra quyết định

* Mục đích khoá học:

Trong khóa học, sinh viên sẽ học những điều cơ bản về bán hàng và tiếp thị và sẽ tìm hiểu ý nghĩa của các khái niệm cơ bản về tiếp thị toàn cầu và phân khúc khách hàng. Bạn sẽ làm quen với việc xây dựng thương hiệu và các phương pháp tiếp thị khác nhau. Khóa học cũng sẽ giúp hiểu những điều cơ bản về lập kế hoạch quá trình bán hàng và giám sát kết quả. Sau khóa học, bạn sẽ có một quan điểm để bán hàng công việc trong thực tế.

* Các mục tiêu học tập cần đạt: 

Khóa học cung cấp cho bạn các công cụ để hiểu biết những điều cơ bản về bán hàng và tiếp thị, phương pháp tiếp thị và thiết lập mục tiêu cho doanh số bán hàng. Bạn biết những điều cơ bản của bán hàng và tiếp thị trong kinh doanh để trường hợp kinh doanh.

b.   Nội dung khoá học

Nội dung chính của khóa học là: Tổng quan về bán hàng và tiếp thị Tiếp thị toàn cầu và phân khúc Kết hợp thương hiệu và tiếp thị Lập kế hoạch và giám sát quy trình bán hàng Bán hàng trong thực tế

 

20.  Quản trị chất lượng và rủi ro

a.   Mục tiêu đầu ra của khoá học

* Năng lực có được:

-  Kiến thức kinh doanh, năng lực đa ngành.

 

* Mục đích khoá học:

- Hiểu các nguyên tắc và kỹ thuật của quản lý chất lượng

- Hiểu các khái niệm về chất lượng của các công ty

- Xác định thuật ngữ quản lý chất lượng và rủi ro

- Xác định và áp dụng các công cụ quản lý chất lượng và rủi ro khác nhau

- Xác định các tiêu chuẩn quản lý rủi ro và chất lượng khác nhau

- Thực hiện các phép tính chi phí chất lượng đơn giản và đánh giá rủi ro

 

* Các mục tiêu học tập cần đạt: 

Sau khi hoàn thành khóa học này, bạn sẽ hiểu các nguyên tắc và kỹ thuật cơ bản của quản lý chất lượng. Bạn sẽ có thể áp dụng các công cụ chất lượng để đo lường, phân tích và cải thiện hiệu suất tài chính của công ty bạn. Bạn sẽ học cách đối phó với môi trường không ổn định và nhận được các công cụ để đánh giá rủi ro cá nhân và các rủi ro khác trong các quy trình kinh doanh khác nhau. Bạn cũng sẽ học cách hướng dẫn các hoạt động an toàn cho cả cá nhân và công ty.

 

b.   Nội dung khoá học

Khóa học bao gồm các chủ đề chính sau:

- Khái niệm về chất lượng

- Công cụ và kỹ thuật chất lượng

- Khái niệm về quản lý rủi ro

- Các công cụ và kỹ thuật quản lý rủi ro

- Tiêu chuẩn

 

21.  Quản lý tổ chức

a.   Mục tiêu đầu ra của khoá học

* Năng lực có được:

-  Nhận thức về các vấn đề kinh tế, tổ chức và quản lý (như quản lý dự án, quản lý rủi ro và thay đổi) trong bối cảnh công nghiệp và kinh doanh - khả năng thu thập và giải thích dữ liệu có liên quan và xử lý sự phức tạp để thông báo các phán đoán bao gồm phản ánh về các vấn đề xã hội và đạo đức có liên quan - khả năng quản lý các hoạt động hoặc dự án kỹ thuật hoặc chuyên môn phức tạp, chịu trách nhiệm ra quyết định

* Mục đích khoá học:

Trong khóa học, bạn sẽ tìm hiểu những điều cơ bản về quản lý của một tổ chức và sẽ tìm hiểu ý nghĩa của các khái niệm cơ bản về chiến lược, tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị. Bạn sẽ làm quen với các hệ thống lương và thưởng khác nhau. Khóa học cũng sẽ giúp bạn hiểu những điều cơ bản về quản lý nguồn nhân lực trong một tổ chức. Sau khóa học, bạn sẽ có thể hiểu được nhu cầu quản lý của công ty và có kiến thức cơ bản về công việc của người quản lý và lãnh đạo.

* Các mục tiêu học tập cần đạt: 

Khóa học cung cấp cho bạn các công cụ để hiểu chiến lược và giá trị, hỗ trợ quản lý và lãnh đạo thực tế và thúc đẩy các thành viên trong nhóm, thiết kế hệ thống bảng lương và những điều cơ bản trong các lĩnh vực Quản lý nguồn nhân lực.

 

b.   Nội dung khoá học

Nội dung chính của khóa học là:

- Chiến lược, tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị

- Ban quản lý

- Lương và thưởng

- Quản trị nhân sự

- Động lực

 

Tham khảo bài gốc tại đây

Còn tiếp nhé - phần tiếp theo là các khóa học về "năng lực cốt lõi" như là toán học, vật lý học, CAD, Technology, hệ thống ERP...

 

Web Admin

 
 
Gọi (028) 3514 2046