Tổng quan chương trình đào tạo tại Đại học ngành Procurement & Logistics Engineering tại nước ngoài (Phần 1)

Ngày tạo 29/05/2022

 -  663 Lượt xem

Bài viết này sẽ giúp các bạn hiểu được tổng quan về chương trình đào tạo Procurement & Logistics tại một trường đại học nước ngoài (Finland), để từ đó cùng thảo luận tìm ra điểm mới có thể áp dụng thực tiễn trong quá trình theo đuổi ngành mua hàng tại Việt Nam.

 

Cụ thể, khi tham gia chương trình học Procurement & Logistics bậc đại học tại nước ngoài, những khoá học sau đây sẽ là nền tảng và không thể thiếu:

1.   Các dự án về nhà máy trong tương lai

a.   Mục tiêu đầu ra của khoá học

* Năng lực có được:

- Năng lực học tập và quản lý thông tin

- Khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và năng lực làm việc theo cộng đồng/ tổ chức

- Năng lực quốc tế hóa và truyền thông

* Mục đích khoá học:

Trong khóa học, bạn sẽ có được các kỹ năng để lập kế hoạch và thực hiện các dự án phát triển công việc. Cùng với một nhóm sinh viên, bạn sẽ áp dụng kiến thức liên quan tới lĩnh vực chuyên môn của bạn. Kỹ năng phát triển bền vững cũng như những năng lực có được thông qua khóa học InnoFlash và Entrepreneurship (đổi mới theo định hướng khách hàng, phương pháp thiết kế và đưa ra giải pháp, cách tiếp cận kinh doanh) để đa dạng hoá các quy trình phát triển trong công việc.

* Các mục tiêu học tập cần đạt: 

Sau khi hoàn thành khóa học, bạn sẽ có khả năng thiết lập những thách thức phát triển mới trong công việc và tham gia vào một dự án nào đó. Bạn sẽ biết cách hoạt động có trách nhiệm và hướng đến khách hàng trong một nhóm các dự án đa dạng. Thông qua sự tương tác của bạn và sự chia sẻ về kiến thức chuyên môn, bạn đưa ra các giải pháp phát triển cho các dự án bạn đang làm (bao gồm các dự án RDI – Nghiên cứu, phát triển và cải tiến). Bạn áp dụng các kỹ năng phát triển bền vững được biết đến như là các phương pháp cải tiến và phương pháp thực hiện dự án, đó chính là một phần trong việc phát triển cá nhân.

b.   Nội dung khoá học

o  Các giai đoạn và công cụ lập kế hoạch dự án, chuẩn bị kế hoạch dự án

o  Chuyển những thách thức phát triển của công việc thành một dự án và thực hiện dự án đó

o  Ứng dụng năng lực chuyên môn và kỹ năng phát triển bền vững trong dự án

o  Làm việc với một nhóm đa dạng và làm việc với khách hàng

2.   Lý thuyết cơ bản về mua hàng

a.   Mục tiêu đầu ra của khoá học

* Năng lực có được: Năng lực mua hàng, ứng dụng thực tế công nghệ, kiến thức và hiểu biết về chủ đề, khả năng giao tiếp và làm việc theo nhóm.

* Mục đích khoá học: Năng lực mua hàng, ứng dụng thực tế công nghệ, kiến thức và hiểu biết về chủ đề, khả năng giao tiếp và làm việc theo nhóm.

* Các mục tiêu học tập cần đạt: Sau khi hoàn thành khóa học này, bạn sẽ hiểu được vai trò và tầm quan trọng của việc mua sắm trong các tổ chức và mạng lưới. Bạn sẽ quen thuộc với các tính năng chính của quá trình mua hàng và các lĩnh vực khác nhau (chẳng hạn như mua sắm công cộng và dịch vụ). Bạn hiểu các tính năng chính liên quan đến quản lý mua hàng. Bạn sẽ có được một cái nhìn tổng quan về các cơ hội trong phát triển mua hàng.

b.   Nội dung khoá học

o  Vai trò mua hàng

o  Kiến thức cơ bản về quản lý mua hàng

o  Quá trình mua

o  Kiến thức cơ bản về phát triển mua hàng

o  Mua hàng trong các môi trường kinh doanh khác nhau

o  Khái niệm cơ bản về mạng lưới kinh doanh và hợp tác

o  Tiềm năng của việc làm mua hàng

3.   Thế giới Logistics

a.   Mục tiêu đầu ra của khoá học

* Năng lực có được: Vận chuyển, hoạt động logistics nội bộ, mua hàng, kinh tế tuần hoàn, kinh doanh, kiến thức, giao tiếp và làm việc nhóm

* Mục đích khoá học: Khi bạn đặt hàng tại cửa hàng trực tuyến, bạn sẽ tạo ra hành động nào? Việc bạn chọn giao hàng cùng ngày hay ngày hôm sau có khác nhau nhiều hay không? Tại sao đôi khi không có tồn sản phẩm trong các cửa hàng? Những câu hỏi này và nhiều câu hỏi khác sẽ được trả lời trên khóa học Thế giới Logistics.

* Các mục tiêu học tập cần đạt: Hoàn thành khóa học này, bạn sẽ biết Logistics là gì và nó được liên kết với các loại công ty và tổ chức khác nhau như thế nào. Bạn cũng sẽ hiểu xu hướng của logistics và hiểu tác động của nó đối với tương lai của logistics. Bạn hiểu nền kinh tế tuần hoàn là một phần của Logistics. Bạn cũng sẽ biết các phần khác nhau của hậu cần. Làm sao để tính toán và phân tích kế hoạch. Bạn cũng sẽ biết cách lập kế hoạch bố trí và ước tính hợp lý

b.   Nội dung khoá học

o  Logistics là gì ?

o  Xu hướng logistics và kinh tế tuần hoàn

o  Mua hàng và quản lý nguyên vật liệu

o  Logistics nội bộ và logistic trong sản xuất

o  Vận tải và thông tin logistics.

4.   Quản lý mua hàng

a.   Mục tiêu đầu ra của khoá học

Năng lực có được: Trong khóa học này, bạn sẽ học cách nhận ra các mục tiêu chiến lược của tổ chức và mua hàng. Bạn xác định chi phí, rủi ro và giá trị trong quản lý mua hàng. Ngoài ra, bạn bắt đầu hiểu các công cụ cơ bản của quản lý mua hàng.

* Mục đích khoá học: Trong khóa học này, các kỹ năng sau đây được cải thiện và đánh giá: Kỹ năng mua hàng, Thực hành kỹ thuật và kỹ năng đa ngành

* Các mục tiêu học tập cần đạt: Bạn nhận ra các mục tiêu chiến lược của một tổ chức và mua hàng. Bạn xác định ý nghĩa của chi phí, rủi ro và giá trị trong mua sắm và biết các công cụ cơ bản của quản lý mua hàng.

b.   Nội dung khoá học

o  Quản lý chiến lược

o  Chi phí, rủi ro và giá trị trong quản lý mua hàng

o  Quản lý ngành hàng và mô hình tổ chức mua hàng

o  Hợp đồng và quản lý hợp đồng

o  Tiềm năng của quản lý mua hàng

5.   Các phương thức vận chuyển

a.   Mục tiêu đầu ra của khoá học

Năng lực có được: Kỹ năng điều hành vận tải, Thực hành kỹ thuật, Kiến thức và sự hiểu biết

* Mục đích khoá học: Hiểu được vai trò của các phương thức vận tải khác nhau trong chuỗi vận tải toàn cầu là một kiến thức cơ bản của một nhân viên  logistics. Trong khóa học này, bạn sẽ hiểu mục đích của vận tải đường sắt, đường bộ, đường hàng không và đường biển như một phần của chuỗi cung ứng toàn cầu và hiểu các yêu cầu của phát triển bền vững. Kết quả của khóa học này, bạn sẽ có được kiến thức về môi trường hoạt động và khả năng sử dụng các quy định chính, đặc biệt là từ quan điểm của người dùng dịch vụ.

* Các mục tiêu học tập cần đạt: Bạn sẽ nhận ra các phương thức và công nghệ vận chuyển khác nhau trong lĩnh vực đường bộ, đường sắt, đường hàng không, đường biển và vận tải kết hợp. Bạn sẽ đạt được sự hiểu biết về lý thuyết và các khía cạnh chính của các phương thức vận chuyển khác nhau. Bạn sẽ hiểu vai trò của các phương thức vận chuyển trong hoạt động hậu cần của các công ty.

b.   Nội dung khoá học

Những yêu cầu của vận tải bền vững, Vận tải đường bộ, Vận tải đường sắt (bao gồm cả vận tải kết hợp), Vận tải đường biển, Vận tải hàng không và các phương thức vận tải mới.

6.   Intralogistics (logistics nội bộ)

a.   Mục tiêu đầu ra của khoá học

Năng lực có được: Trong khóa học này, bạn sẽ học:

- Ý nghĩa của intralogistics và kho bãi đối với doanh nghiệp

- Tính phù hợp của các giải pháp kho bãi khác nhau

- Tích hợp quy trình intralogistics với các quy trình khác của công ty

- Nguyên tắc sử dụng công nghệ kho và tự động hóa

* Mục đích khoá học: Trong khóa học này, bạn sẽ làm quen với các thực tiễn, quy trình và công nghệ kho bãi, intralogistics giúp chuỗi cung ứng có thể cung cấp các dịch vụ nhanh chóng và chất lượng cao.

* Các mục tiêu học tập cần đạt: Sau khi hoàn thành khóa học này, bạn sẽ hiểu những điều cơ bản về intralogistics hiệu quả, có thể đánh giá sự khác biệt giữa các công nghệ kho khác nhau và biết các bước cũng như ý nghĩa của quy trình intralogistics cho các hoạt động khác trong chuỗi cung ứng.

b.   Nội dung khoá học

Khóa học bao gồm các chủ đề chính sau:

o  Hàng tồn kho và nguyên tắc nhập kho,

o  Quá trình Intralogistics,

o  Công nghệ kho bãi,

o  Xe nâng và băng tải,

o  Tự động hóa và người máy trong Intralogistics

7.  Mua hàng – Nghiên cứu và phát triển

a.   Mục tiêu đầu ra của khoá học

Năng lực có được: Kỹ năng mua hàng, Thực hành kỹ thuật

* Mục đích khoá học: Trong khóa học này, bạn sẽ nhận ra những tiềm năng cũng như thách thức của việc mua hàng và phát triển chúng như một phần của thành công trong kinh doanh.

* Các mục tiêu học tập cần đạt: Tìm hiểu làm thế nào để phân tích và phát triển mua hàng như là một phần của phát triển kinh doanh. Bạn sẽ nhận ra và thử các phương pháp phân tích khác nhau để xác định tình hình mua hàng hiện tại. Bạn cũng tìm hiểu làm thế nào để đưa ra quyết định và làm thế nào để phát triển mua hàng dựa trên phân tích trạng thái hiện tại. Bạn cũng sẽ có được sự hiểu biết về việc đo lường mua hàng, ý nghĩa của nó và các số liệu chính. Bạn sẽ xem xét và hiểu các khả năng của số hóa, phân tích và các hệ thống khác nhau trong phát triển mua hàng. Trong khóa học này, bạn sẽ học cách nhận ra khả năng phát triển của việc mua rộng rãi cả ở cấp độ hoạt động và chiến lược.

b.   Nội dung khoá học

o  Phát triển hệ thống mua hàng như một phần của phát triển kinh doanh

o  Phân tích các phương pháp trong mua hàng (phân tích chi tiêu, phân tích giá trị và quản lý chuỗi)

o  Phát triển quy trình mua hàng

o  Đo lường mua hàng

o  Số hóa, phân tích và hệ thống trong mua hàng

8.   Quản lý nguyên vật liệu

a. Mục tiêu đầu ra của khoá học

* Năng lực có được: 

- Điều tra và truy xuất thông tin

- Kiến thức và sự hiểu biết

- Thu mua

- Logistics nội bộ

- Kinh doanh

* Mục đích khoá học:

Trong khóa học này, bạn sẽ học cách lập kế hoạch và quản lý dòng chảy vật liệu.

 

* Các mục tiêu học tập cần đạt:

- Bạn sẽ hiểu được tầm quan trọng của dự báo nhu cầu trong kinh doanh và các phương pháp dự báo phổ biến nhất.

- Bạn sẽ hiểu những điều cơ bản và tầm quan trọng của việc quản lý dữ liệu sản phẩm và hóa đơn nguyên vật liệu theo quan điểm kinh doanh.

- Bạn sẽ hiểu cách quản lý và kiểm soát các luồng nguyên vật liệu và mức tồn kho. Bạn hiểu làm thế nào để giảm thiểu chi phí của dòng nguyên vật liệu và có thể giảm thiểu hàng tồn kho.

- Bạn hiểu các nguyên tắc cơ bản của quản lý kiểm soát sản xuất cũng như các chiến lược sản xuất khác nhau và tầm quan trọng của chúng đối với hoạt động kinh doanh.

- Bạn hiểu được năng lực của máy móc, không gian và nhân sự được xác định như thế nào và hiểu được các nguyên tắc cơ bản của quản lý năng lực.

b.   Nội dung khoá học

o  Dự báo nhu cầu

o  Quản lý hàng tồn kho và lập kế hoạch yêu cầu nguyên vật liệu

o  Quản lý dữ liệu sản phẩm

o  Quản lý kiểm soát sản xuất

o  Năng lực quản lý

9.  Kinh tế Logistics

a. Mục tiêu đầu ra của khoá học

* Năng lực có được: 

Năng lực kinh doanh, Thực hành kỹ thuật, Truyền thông và làm việc nhóm

* Mục đích khoá học:

Kỹ năng cơ bản cho các chuyên gia logistics là hiểu các nguyên tắc cơ bản của kinh tế và kinh doanh, cũng như có khả năng phân tích và đưa ra quyết định khôn ngoan. Trong khóa học này, bạn sẽ phát triển và cải thiện những kỹ năng này, sẽ sẵn sàng áp dụng kết quả học tập của bạn vào thực tế.

* Các mục tiêu học tập cần đạt:

Bạn sẽ có được kiến thức cơ bản về kinh tế kinh doanh. Bạn sẽ nhận ra các tính toán kinh tế khác nhau được sử dụng để lập kế hoạch và kiểm soát các hoạt động. Bạn sẽ biết các yếu tố chi phí thiết yếu và nguyên tắc giá cả từ quan điểm của các nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển và intralogistics.

b. Nội dung khoá học

Nguyên tắc kế toán, lợi nhuận và tính toán chi phí, các yếu tố chi phí và nguyên tắc định giá trong lĩnh vực vận tải và dịch vụ intralogistics.

10.  Mạng lưới các doanh nghiệp

a. Mục tiêu đầu ra của khoá học

* Năng lực có được: 

Kỹ năng mua sắm, kỹ năng quản lý, kỹ năng sống làm việc và thực hành kỹ thuật.

* Các mục tiêu học tập cần đạt:

Trong khóa học này, bạn sẽ sẵn sàng làm việc và hiểu các mạng. Bạn sẽ hiểu các cơ hội và thách thức của mạng lưới như chiến lược kinh doanh và nhận ra vai trò của tổ chức trong mạng lưới giá trị toàn cầu. Ngoài ra, bạn sẽ hiểu các nguyên tắc hợp tác trong cấp độ của các tổ chức và cá nhân, như là một phần của các nhà phát triển kinh doanh.

b.   Nội dung khoá học

o  Mạng lưới là một hiện tượng

o  Mạng lưới và mạng lưới giá trị trong kinh doanh

o  SRM (Quản lý mối quan hệ với nhà cung cấp)

o  Hợp tác giữa các tổ chức

o  Sự hợp tác giữa các cá nhân

11.  Chuỗi cung ứng toàn cầu

a. Mục tiêu đầu ra của khoá học

* Năng lực có được: 

Kỹ năng kinh doanh, thực hành kỹ thuật, giao tiếp và làm việc nhóm.

* Mục đích khoá học:

Trong khóa học, bạn sẽ tìm hiểu những điều cơ bản về chuỗi cung ứng toàn cầu và ý nghĩa của các khái niệm cơ bản về quản lý chuỗi cung ứng. Khóa học cũng sẽ giúp hiểu những điều cơ bản về quy trình chuỗi cung ứng và giám sát kết quả. Sau khóa học, bạn sẽ có một quan điểm cho các nhiệm vụ chuỗi cung ứng.

* Các mục tiêu học tập cần đạt:

Sau khi hoàn thành khóa học này, bạn sẽ biết các nguyên tắc của chuỗi cung ứng toàn cầu. Bạn sẽ có thể áp dụng cách quản lý chuỗi cung ứng toàn cầu, xác định rủi ro và cách đo lường hiệu suất trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Bạn sẽ hiểu làm thế nào để kiểm soát dòng chảy của vật liệu và quản lý năng lực.

b.   Nội dung khoá học

o  Mạng lưới là một hiện tượng

o  Mạng lưới và mạng lưới giá trị trong kinh doanh

o  SRM (Quản lý mối quan hệ với nhà cung cấp)

o  Hợp tác giữa các tổ chức

o  Sự hợp tác giữa các cá nhân

12.   Mô phỏng về Logistics

a. Mục tiêu đầu ra của khoá học

* Năng lực có được: 

Trong khóa học Mô phỏng Logistics, học viên sẽ học các nội dung sau: Công nghệ, Kinh doanh, Thực hành Kỹ thuật và Truyền thông và Làm việc nhóm.

* Mục đích khoá học:

Mô phỏng là một phương pháp để bắt chước các quá trình hoặc diễn biến. Trong khóa học này, các trò chơi mô phỏng được sử dụng như một phương pháp để mô phỏng loại môi trường kinh doanh thực sự. Các trò chơi được sử dụng để tìm hiểu chiến lược kinh doanh, quy trình, làm việc nhóm và ra quyết định. Môi trường SAP sẽ được sử dụng để chơi các trò chơi mô phỏng.

* Các mục tiêu học tập cần đạt:

Bạn sẽ học cách lập kế hoạch chiến lược kinh doanh, quản lý vai trò của chính mình trong một công ty, phân tích các tình huống kinh doanh, giao tiếp và đưa ra quyết định thời gian thực trong môi trường kinh doanh thực tế.

b.   Nội dung khoá học

Định nghĩa của Simulation, Simulation Game

Tham khảo bài gốc tại đây

Trong phần 2, các bạn sẽ tiếp tục tìm hiểu các khoá học nền tảng của Procurement và Logistics trong chương trình đào tạo tại nước ngoài. 

 

Web Admin

 
 
Gọi (028) 3514 2046