HOW TO BECOME A PROCUREMENT MANAGER (Training language in Vietnamese)

Số buổi: 10
Khai giảng: 10/03/2024
Lịch học: Chủ nhật (09:00 - 18:00) Hàng tuần
Hình thức học: Offline và Online
Học phí: 20.000.000đ

Training subject

The modern business landscape requires efficient and innovative procurement strategies that are rooted in both theoretical understanding and hands-on experience. “How to Become a Procurement Manager” is an intricately designed course that bridges this gap, equipping budding procurement professionals with the essential skills and knowledge to thrive in both multinational corporations (MNCs) and local business environments. Created and led by a seasoned procurement expert with a robust 13-year career spanning multiple industries, this course offers participants a unique opportunity to learn from real-world experiences across sectors such as cement, glass, food, and brewing.

 

Bối cảnh kinh doanh hiện đại yêu cầu những chiến lược mua sắm hiệu quả và đổi mới, đòi hỏi sự hiểu biết chuyên sâu từ lý thuyết đến việc kết hợp kinh nghiệm thực tiễn. "Làm thế nào để trở thành một Quản lý Mua hàng" là một khóa học được thiết kế tinh tế nhằm nối liền khoảng cách này, trang bị cho những chuyên viên mua sắm tương lai những kỹ năng và kiến thức cần thiết để phát triển mạnh mẽ trong cả tổ chức đa quốc gia (MNCs) và môi trường kinh doanh trong nước. Khóa học được tạo ra và dẫn dắt bởi một chuyên gia mua sắm có kinh nghiệm, với một sự nghiệp ấn tượng kéo dài 13 năm qua nhiều ngành công nghiệp, khóa học này mang lại cho người tham gia một cơ hội độc đáo để học từ những trải nghiệm thực tế qua các ngành như sản xuất xi măng, sản xuất thủy tinh, sản xuất thực phẩm và sản xuất bia

 

Our trainer's diverse industry exposure and a blend of technical,economic and supply chain management expertise ensure a comprehensive understanding of the entire procurement landscape. Furthermore, his adeptness in data analytics and programming equips learners with the tools to harness data for impactful decision-making, making the course exceptionally relevant in today's data-driven world.

 

Với kinh nghiệm trong nhiều ngành công nghiệp và sự kết hợp giữa chuyên môn kỹ thuật,kinh tế và quản lý chuỗi cung ứng, giảng viên chúng tôi đảm bảo một sự hiểu biết toàn diện về toàn bộ lĩnh vực mua sắm. Hơn nữa, khả năng thông thạo trong phân tích dữ liệu và lập trình giúp học viên trang bị các công cụ để khai thác dữ liệu cho việc ra quyết định, điều này đã làm cho khóa học trở nên vô cùng phù hợp trong thế giới ngày nay - thế giới dựa trên dữ liệu để ra quyết định.

 

The 6 essential factors that contribute to the success of this course:

1. Foundational Understanding

2. Technical and Analytical Proficiency

3. Category Management Mastery

4. Project Management in Procurement

5. Negotiation and Contract Skills

6. Real-World Application.

 

6 yếu tố chính yếu đóng góp vào sự thành công của khóa học này:

1. Hiểu biết cơ bản về Mua hàng và Chuỗi cung ứng
2. Năng lực kỹ thuật và phân tích (báo giá, đấu thầu, báo cáo, KPIs, các bài toán trong mua hàng, quản lý dự án...)
3. Thành thạo trong quản lý hạng mục mua sắm
4. Quản lý dự án trong mua sắm
5. Kỹ năng đàm phán và hợp đồng
6. Ứng dụng vào thực tế.
 

By the end of this course, participants will not only have a robust theoretical understanding of procurement management but will also be equipped with practical skills, insights, and strategies, making them invaluable assets to any organization aiming for optimal supply chain efficiency.

 

Sau khi kết thúc khóa học này, học viên không chỉ có một sự hiểu biết lý thuyết vững chắc về quản lý mua sắm, mà còn được trang bị kỹ năng thực tế, hiểu biết và chiến lược, biến họ thành những tài sản vô giá cho bất kỳ tổ chức nào hướng tới hiệu suất chuỗi cung ứng tối ưu.

 

Course content

Chapter 0: GENERAL OF SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

·       Fundamentals of Supply Chain Management

·       Trainer's real-world experiences in multinational vs. local environment

·       Nguyên tắc cơ bản của Quản lý Chuỗi Cung Ứng

·       Kinh nghiệm thực tế của giảng viên trong môi trường đa quốc gia so với môi trường trong nước

 

Chapter 1: THE ROLE OF PROCUREMENT IN VALUE CREATION

·       Introduction to procurement from a multi-industry perspective

·       Importance of procurement to organizations, substantiated with real-world examples from cement, glass, food, and brewery sectors.

·       The changing role and integration of procurement

·       Giới thiệu về mua sắm từ góc độ của nhiều ngành công nghiệp

·       Ý nghĩa của mua sắm đối với tổ chức, được minh họa bằng ví dụ thực tế từ ngành xi măng, thủy tinh, thực phẩm, và sản xuất bia.

·       Vai trò thay đổi và tích hợp của mua sắm

 

Chapter 2: STRATEGIC PROCUREMENT & BUSINESS STRATEGY

·       Deep dive into how purchasing decisions influence business strategy

·       Centralized vs decentralized purchasing: Benefits and pitfalls from the trainer's experiences

·       Phân tích chuyên sâu cách quyết định mua hàng ảnh hưởng đến chiến lược kinh doanh

·       Mua sắm tập trung so với phân tán: Lợi ích và rủi ro từ kinh nghiệm của giảng viên

 

Chapter 3: ORGANIZATION AND PROCUREMENT STRUCTURES

·       Examining organization structures from MNCs to local Vietnamese companies

·       Purchasing-related differences and nuances across varied contexts

·       Xem xét cấu trúc tổ chức phòng mua hàng từ MNCs đến các công ty Việt Nam

·       Sự khác biệt và sắc thái liên quan đến mua sắm trong các bối cảnh khác nhau

 

Chapter 4: PROCUREMENT & SUPPLY ANALYSIS

·       Detailed insight into spends and market analysis, with the trainer's unique experiences from varied sectors.

·       Data sources, pricing models, and value analysis from a practical perspective

·       Hiểu biết chi tiết về chi tiêu và phân tích thị trường, với kinh nghiệm độc đáo của giảng viên từ nhiều ngành công nghiệp

·       Nguồn dữ liệu, mô hình giá cả, và phân tích giá trị từ một góc độ thực tế

 

Chapter 5: SOURCING PROCESS & DOCUMENTATION

·       Comprehensive processes for quotations and tenders, highlighted with real-life cases from the trainer.

·       Deep dive into portfolio analysis, RFI, RFQ, and RFP documentation

·       Quy trình toàn diện cho báo giá và đấu thầu, được minh họa bằng các trường hợp thực tế từ giảng viên.

·       Khám phá sâu về phân tích danh mục, RFI, RFQ, và tài liệu RFP

 

Chapter 6: SUPPLIER SELECTION

·       Criteria, TCO, multi-criteria models, and the importance of supplier relationships, enriched with the trainer's multi-industry experiences.

·       Tiêu chí đánh giá thầu, TCO, mô hình đa tiêu chí, và ý nghĩa của mối quan hệ với nhà cung cấp, được bổ sung bằng kinh nghiệm đa ngành của giảng viên.

 

Chapter 7: TECHNOLOGY IN PROCUREMENT

·       Understanding e-procurement, its mechanics, challenges, and benefits

·       Trainer's hands-on experience with e-auctions and reverse auctions

·       Hiểu về mua sắm điện tử, cơ chế, thách thức, và lợi ích

·       Kinh nghiệm thực tế của giảng viên với đấu giá điện tử và đấu giá ngược

 

Chapter 8: CONTRACT MANAGEMENT

·       Delving into the legal aspects, terms, management, and disputes of contracts

·       Case studies and insights from the trainer's extensive experience in MNCs and local businesses

·       Đào sâu vào các khía cạnh pháp lý, điều khoản, quản lý và tranh chấp của hợp đồng

·       Các nghiên cứu trường hợp và hiểu biết từ kinh nghiệm rộng lớn của giảng viên trong MNCs và doanh nghiệp trong nước

 

Chapter 9: NEGOTIATION SKILLS & CONFLICT MANAGEMENT

·       Comprehensive coverage of negotiation phases, strategies, and game theory

·       Real-world negotiation experiences and ethical considerations from the trainer's perspective

·       Bao quát toàn diện các giai đoạn đàm phán, chiến lược và lý thuyết trò chơi

·       Kinh nghiệm đàm phán thực tế và xem xét về đạo đức từ góc độ của giảng viên

 

Chapter 10: SPENDING ANALYSIS

·       Using Excel for spend analysis, consolidation strategies, score models, and KPIs, with hands-on examples and experiences from the trainer's career.

·       Sử dụng Excel để phân tích chi tiêu, chiến lược hợp nhất, mô hình điểm số, và KPIs, với ví dụ và kinh nghiệm thực tế từ sự nghiệp của giảng viên.

 

Chapter 11: BIDDING ANALYSIS

·       Developing Excel skills for bidding analysis, with direct input and case studies from the trainer’s experiences, especially in logistics sourcing

·       Phát triển kỹ năng Excel cho phân tích đấu thầu, với đầu vào trực tiếp và nghiên cứu trường hợp từ kinh nghiệm của giảng viên, đặc biệt trong nguồn cung cấp logistics

Chapter 12: LEADERSHIP SKILLS

·       Communication skills

·       Kỹ năng giao tiếp

·       Internal negotiation skills

·       Kỹ năng đàm phán nội bộ (các bên liên quan, nội bộ phòng mua hàng)

·       Interview skills

·       Kỹ năng phỏng vấn nhân viên

·       Coaching skills

·       Kỹ năng huấn luyện nhân viên

Training method

Our training melds theory with professional insights, grounding learners in real-world applications. Harnessing data-driven techniques, we interweave coaching, workshops, and seminars.

Case studies, sourced from Harvard University and genuine industry scenarios, form the bedrock of our sessions.

With us, it's not just training; it's a transformative learning journey.

 

Khóa đào tạo của ERX Vietnam kết hợp lý thuyết với sự hiểu biết chuyên nghiệp, đặt người học vào ứng dụng thực tế. Sử dụng các kỹ thuật dựa trên dữ liệu, chúng tôi kết hợp giảng dạy, hội thảo và trao đổi học thuật.

Với các trường hợp thực tế, một phần được mô phỏng từ các "case study" của Đại học Harvard và một phần từ các tình huống thực tế trong ngành, đó là nền tảng đào tạo dựa trên thực hành của ERX Vietnam.

Với chúng tôi, đó không chỉ là đào tạo; đó là một hành trình "chuyển mình" của bạn. Bạn sẽ cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt qua từng buổi học!

Trainer profile

A procurement professional with an extensive 13-year career, Ngoc brings a wealth of knowledge from both multinational corporations (MNCs) and prominent local Vietnamese firms. With diverse experiences spanning industries such as cement, glass, food, and brewing, he encapsulates a broad yet profound grasp of the procurement landscape. His understanding of both MNC and local corporate environments equips him with a unique perspective that aligns with real-world circumstances.

 

Chuyên gia mua sắm với hơn 13 năm kinh nghiệm, Mr. Ngọc mang lại sự hiểu biết sâu rộng từ cả các tập đoàn đa quốc gia (MNC) và các công ty nổi tiếng trong nước. Với kinh nghiệm đa dạng trải qua nhiều ngành như xi măng, thủy tinh, thực phẩm và ngành sản xuất bia, anh ấy tóm lược một cái nhìn rộng lớn nhưng sâu sắc về lĩnh vực mua sắm. Sự hiểu biết về môi trường doanh nghiệp MNC và trong nước giúp anh ấy có một góc nhìn độc đáo phù hợp với tình huống thực tế.

 

Educational Background:

International Train the Trainer (UK)

Master of Sciences in Logistics and Supply Chain Management from Swiss Institute of Management & Innovation, Switzerland.

Bachelor of Business Administrator focusing on Economics and Business from Ha Noi Open University.

Bachelor of Machine & Equipment of Industry with expertise in mechanical and chemical operation processing of food/beverage/environment machines from the University of Industry, HCM City.

 

Trình độ chuyên môn:

Chuyên gia đào tạo Quốc Tế  - Anh Quốc.

Thạc sĩ Khoa học về Logistics và Quản lý Chuỗi cung ứng từ Viện Quản lý & Đổi mới Thụy Sĩ.

Cử nhân Quản trị Kinh doanh chuyên ngành Kinh tế và Doanh nghiệp từ Đại học Mở Hà Nội.

Cử nhân Máy móc & Thiết bị Công nghiệp với chuyên ngành về quá trình hoạt động cơ khí và hóa học của máy thực phẩm/đồ uống/máy môi trường từ Đại học Công nghiệp, TP.HCM.

 

Professional Experience:

VILC Procurement Manager at Anheuser-Busch InBev Vietnam: Spearheaded strategic category management, honed in-depth expertise in VILC requirements, and played a pivotal role in improving SAP and Contract Management system, among other achievements.

Senior Procurement Manager at GreenFeed Vietnam Group - Foods Business Unit: Managed extensive procurement operations, led major projects including a new factory establishment, and optimized logistics solutions for multiple channels.

Procurement Manager at Malaya Glass Vietnam Limited Company: Oversaw procurement for significant projects such as the "New bottle line NNPB".

Procurement Supervisor & Executive at Holcim Vietnam: Managed procurement activities for production machines, spare parts, and services; and introduced innovative procurement tools to streamline operations.

 

Kinh nghiệm:

Quản lý Mua sắm VILC tại Anheuser-Busch InBev Vietnam: Trưởng phòng quản lý danh mục mua hàng chiến lược, nắm vững yêu cầu VILC (nguyên liệu, bao bì, vận tải và hệ thống) và đóng một vai trò then chốt trong việc cải thiện hệ thống SAP và Quản lý hợp đồng.

Quản lý Cao cấp Mua sắm tại GreenFeed Vietnam Group - Đơn vị Kinh doanh Thực phẩm: Quản lý hoạt động mua sắm rộng lớn, dẫn đầu các dự án lớn như việc thành lập nhà máy mới và tối ưu hóa giải pháp logistics đa kênh.

Quản lý Mua sắm tại Malaya Glass Vietnam Limited Company: Giám sát mua sắm toàn nhà mày và đặc biệt dự án quan trọng trong việc nâng cấp năng suất của nhà máy - dự án "New bottle line NNPB".

Giám sát & Chuyên viên Mua sắm tại Holcim Vietnam: Quản lý hoạt động mua sắm cho máy sản xuất, phụ tùng và dịch vụ; và giới thiệu công cụ mua sắm đổi mới để tối ưu hóa hoạt động.

 

Technical & Analytical Skills:

Proficient in data analytics and programming with experience in Excel VBA, SQL, and Python.

Mastery in project financial analysis, from feasibility studies and time value of money to risk analysis and cash flow evaluations.

Expertise in utilizing data-driven tools for supply chain management, including procurement, planning, warehousing, and logistics.

 

Kỹ năng Kỹ thuật & Phân tích:

Thành thạo phân tích dữ liệu và lập trình với kinh nghiệm trong Excel VBA, SQL và Python.

Chuyên sâu trong phân tích tài chính dự án.

Thành thạo trong việc sử dụng công cụ dựa vào dữ liệu cho quản lý chuỗi cung ứng, bao gồm mua sắm, lập kế hoạch, kho bãi và logistics.

 

Training & Consultation:

Freelance Trainer in areas such as Procurement Management, Negotiation Advanced, Category Management, Project Management, Microsoft Project software, Excel & VBA skills, and building automated SQL reports in Excel.

Consultant on crafting management tools for the supply chain, optimal logistics solutions, and tools for logistics management.

 

Đào tạo & Tư vấn:

Nhà đào tạo trong các lĩnh vực như Quản lý Mua sắm, Đàm phán Nâng cao, Quản lý Danh mục mua hàng, Quản lý Dự án, phần mềm Microsoft Project, kỹ năng Excel & VBA, và xây dựng báo cáo SQL tự động trong Excel.

Tư vấn về việc xây dựng công cụ quản lý cho chuỗi cung ứng, giải pháp logistics tối ưu và công cụ quản lý logistics.

Terms and conditions

·       The course is structured to be disseminated via a hybrid model, encompassing both online and offline modalities. However, it is recommended that participants partake in the offline sessions for an enriched hands-on experience.

·       Participants are advised to equip themselves with a laptop and a functional microphone. For modules involving Excel/VBA, the Windows operating system is preferable.

·       The course fee encompasses provisions for lunch, tea breaks, and other miscellaneous expenditures; no additional payments are required.

·       Upon successful completion of the course, participants will be awarded a certificate of completion.

·       Should participants wish to undertake an individual project in the realm of procurement post-training, we offer complimentary support for a duration of 30 days.

 

·       Khóa học được thiết kế dựa trên mô hình kết hợp, bao gồm cả hình thức online và offline. Tuy nhiên, chúng tôi khuyến khích người tham gia tham dự các buổi học offline để có trải nghiệm thực hành phong phú hơn.

·       Người tham gia nên chuẩn bị máy tính xách tay và micro hoạt động tốt. Đối với các module sử dụng Excel/VBA, hệ điều hành Windows được ưu tiên.

·       Học phí bao gồm chi phí cho bữa trưa, giải lao, và các chi phí phát sinh khác; không yêu cầu thanh toán thêm.

·       Sau khi hoàn thành khóa học thành công, người tham gia sẽ được trao chứng chỉ hoàn thành.

·       Nếu người tham gia muốn thực hiện một dự án cá nhân trong lĩnh vực mua sắm sau khi đào tạo, chúng tôi cung cấp hỗ trợ miễn phí trong vòng 30 ngày.

 

Promotions

- Early-bird: 5%

- Loyalty member (who was existing member of Procurement In Hands) will get special discount 1,000,000 VND - can combine with early-bird promotion.

- Join online only - discount 10% (can combine with early-bird promotion)

 

All promotion will applied before 20 Feb 2024 (one-time payment)

 

- Ưu đãi đăng ký sớm: giảm 5%

- Học viên trung thành (những ai đã là học viên của Procurement In Hands) sẽ được giảm giá đặc biệt 1,000,000 VND - có thể kết hợp với chương trình ưu đãi đăng ký sớm.

- Tham gia chỉ trực tuyến - giảm 10% (có thể kết hợp với chương trình ưu đãi đăng ký sớm)

Tất cả các khuyến mãi sẽ áp dụng áp dụng cho học viên hoàn thành thanh toán 01 lần trước ngày 20.02.2024.

 
 
Gọi (028) 3514 2046